"ספק מאושר משהב"ט מס' : 11010319"
ביצוע סקר אלחוט

ביצוע סקרי אתר להקמת מערכת תמסורת אלחוטית למערכות תקשורת עירוניות ולמצלמות אבטחה CCTV

  1. הקדמה

    מפרט זה דן בביצוע סקרי אתר ותכנון מערכת אלחוטית לטובת העברת מערכות תקשורת עירונית וחוזי ווידאו ממצלמות אבטחה CCTV.
    במסגרת הפרויקט נדרש לקשר אתרים מרכזים עבור תקשורת עירונית ומצלמות אל מרכז המערכת, ואל המוקד או חדר בקרה. קישור זה יבוצע באמצעות שימוש בתמסורת אלחוטית בתדר חופשי.
     
  2. מנהלה

2.1. הגדרות ומושגים

2.1.1. אתרי ההתקנה – האתרים הנדרשים להתקנת מערכת אלחוטית או אתרי הממסר.
2.1.2. מערכת - כלל העבודות להקמה ותחזוקה המתוארות במפרט זה וכוללות רכיבים שונים בתחום מערכות התקשורת לרבות מערכות ביטחון ומצלמות, כפי שמוגדר ובא לידי ביטוי בדרישות המזמין.
2.1.3. סקר EME – Electro Magnetic Environment –סקר אלקטרומגנטי סביבתי המבוצע לאיתור הפרעות בתחום התדרים הנדרש בספטקרום האלקטרו מגנטי.
2.1.4. סקר LOS- Line Of Sight, סקר שמטרתו בחינת היתכנות לקו ראיה בין 2 אתרי קשר.
2.1.5. מקמ"ש Outdoor – יחידת שידור וקליטה המתכננת בסביבה חיצונית ומוגנת מפני פגעי מזג האוויר.
2.1.6. יחידת Indoor – ציוד תקשורת או רדיו הנדרש להתקנה בסביבה פנים מבנית.
2.1.7. P2P – קישור אלחוטי בתצורת נקודה לנקודה (נל"ן).
2.1.8. MP2P - קישור אלחוטי בתצורת "כוכב" (רב נקודה אל נקודה).
2.1.9. קונסטרוקציה – אביזרי מתכת ומכאניקה המשמשים לטובת התקנת מערכת האלחוט.
2.1.10. משל"ט – מרכז שליטה ובקרה.

2.1.11. תכולות עבודה – סקרי אתרים

2.1.11.1. אופן קישור האתר הנדרש אל אתר המוקד – חדר הבקרה. יבוצע בשני אופנים:

2.1.11.1.1. קישור ישיר – באמצעות עורק תמסורת בודד
2.1.11.1.2. קישור ממסר – באמצעות עורק בעל ממסר או בעל מס' ממסרים אקטיבי.

2.1.11.2. בכל אחד מהאתרים, לרבות אתרי הממסר, נדרש לבצע איתור נקודות אסטרטגיות גבוהות, אשר צופות על דרכי גישה המרכזיות המובילות לאתר ובכך ינטרלו אפשרות של גורמים בלתי רצויים לחדור לשטח הרצוי.
2.1.11.3. איתור המקומות בהם נדרש להתקין את מצלמות האבטחה תוך הצגת האיומים.
2.1.11.4. סקר תמסורת, אשר יכלול אפיון של רשת הרדיו המוצעת , הסקר יכלול בחובו בדיקת היתכנות (L.O.S) וסקר הנדסי לקביעת סוג האלמנטים המתכתיים אשר יותקנו בנקודות אסטרטגיות.
2.1.11.5. הצגת משמעויות להקמת המערכת האלחוטית לכיסוי אופטימאלי של כל השטח הנדרש / לתמסורת Point 2 Point.
2.1.11.6. תכנון רדיו עבור העורק / העורקים הממומסרים לטובת קישור האתר אל אתר מוקד הביטחון לרבות ביצוע Link Budget Calculation והמלצות להקמת המערכת ברובד הרדיו מיקרוגל.
2.1.11.7. הצגת משמעויות תקשורת ומשמעויות קונסטרוקציה להתקנת מצלמות האבטחה
2.1.11.8. הצגת משמעויות להתקנה של ציוד התמסורת הכולל: אלמנט מכאני אנטנה פריסת כבלים וכול ציוד שיידרש להשלמת ההתקנה.
2.1.11.9. ביצוע סקר EME באמצעות צב"ד ספקטרום אנלייזר המותאם לתדר העבודה הנדרש. הבדיקה תעשה למשך 4 שעות שמתוכן שעה אחת תבוצע בשעות הערב.
2.1.11.10. הנפקת תיק סקר אתר – Technical Site Survey Report בפורמט שיוגדר ע"י המזמין.

2.1.12. פירוט תכולות תיק סקר אתר

2.1.12.1. מפה טופוגרפית המציגה את כלל מערכות התקשורת העירונית ואת אזורי האיומים מיקום וכיוון מצלמות האבטחה היכון נקודות אסטרטגיות גבוהות.
2.1.12.2. שרטוט בפורמט AutoCAD המתאר את הקונסטרוקציה ואת תשתיות התקשורת והחשמל הנדרשת להתקנת מערכת האלחוט לרבות פירוט ארונות תקשורת. השרטוט יתאר את אזור ההתקנה לרבות גבהים מע"פי / מע"פ הקרקע לרבות היכון מיקום האתר ב-GPS במערכת קורדיטות WGS84 או לחילופין שליחת קובץ KMZ של מיקומי האתרים ע"פ Google Earth.
2.1.12.3. שרטוט בפורמט AutoCAD המתאר את הקונסטרוקציה ואת תשתיות התקשורת והחשמל הנדרשת להתקנת מערכות תקשורת עירוניות ומערכת מצלמות האבטחה CCTV לרבות פירוט ארונות תקשורת.
2.1.12.4. דו"ח תכנון עורק / עורקי תמסורת לרבות פירוט הציוד, הטכנולוגיה ופלט ממוחשב של מערכת לתכנון עורקי רדיו מיקרוגל וביצועי העורק המתוכננים.
2.1.12.5. דו"ח EME לרבות ניתוח של פלטי צב"ד הספקטרום אנלייזר ומסקנות אופרטיביות לביצוע.
2.1.12.6. מסמך הנחיות המפרט את האופן המומלץ להתקנת המערכת האלחוטית ומערכת מצלמות האבטחה לרבות פירוט: גבהים, אזימוטים, מקורות מתח וכו'
2.1.12.7. כל השרטוטים יוגשו ב AutoCAD - במהדורתו העדכנית, כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד.
2.1.12.8. כל המסמכים יוגשו ב WORD - במהדורתו העדכנית וכלי מיקרוסופט. אחרים בהתאם לעניין, כולל הדפסות מקוריות בכל עותק של תיקי התיעוד.
2.1.12.9. התיעוד יופק על נייר ובמדיה מגנטית.

2.1.13. פירוט תכולות ברמת מרכז מערכת

2.1.13.1. מפת תצורת מערכת לקישור האתרים אל מרכז המערכת הממוקם במוקד – חדר הבקרה. המפה תכלול תיאור התוואי של כל עורקי התמסורת הישירים והעורקים הממומסרים ומיקומם.
2.1.13.2. באתר מוקד – חדר הבקרה נדרש להציג משמעויות להתקנת המערכת האלחוטית והקונסטרוקציה הנדרשת בהתאם למפורט לעיל. דגש על אתר זה ניתן היות ומדובר בתצורת "כוכב" המצריכה עבודה בתצורת MP2P. נדרש להתייחס להיבט זה בתהליך תכנון העורקים.

2.1.14. תחומי אחריות

2.1.14.1. להלן מרכיבי העבודה תכולתה ותחומי אחריות של הקבלן המבצע:

2.1.14.1.1. ביצוע סקר אתר לבדיקת היכולת והאופן הנדרש להקמת התמסורת האלחוטית.
2.1.14.1.2. ביצוע תכנון פרטני לאופן הקמת המערכת האלחוטית לרבות תכנון תדר עבודה הספקי שידור התחשבות בנתוני גודל ושבח של האנטנות. תכנון גובה האנטנות, תכנון הקונסטרוקציה, קביעת מיקום ציוד ה-Indoor, וה-Outdoor, תכנון אופן חיבור המערכת לחשמל.
2.1.14.1.3. המלצות לייצור ואספקת הקונסטרוקציה הנדרשת להקמת המערכת האלחוטית.
2.1.14.1.4. המלצות לייצור ואספקת הקונסטרוקציה הנדרשת לתליית המצלמות.
2.1.14.1.5. ביצוע תיאומים מול בעל הנכס ליישום ההתקנה.
2.1.14.1.6. המלצות אופרטיביות להגדרת ציוד התקשורת בפרויקט הכולל: הגדרה מלאה של ציוד הרדיו, מתגי התקשורת, מצלמות וכו'.
2.1.14.1.7. המלצות להתקנה והפעלה של ציודי הרדיו, אנטנות, מתגים ומצלמות וכו'.
2.1.14.1.8. המלצה על כיוון תמסורת וכיוון למצלמות האבטחה באתר.
2.1.14.1.9. הנפקת תיעוד המתקן בהסתמך על התוכניות הראשוניות שבוצעו.

2.1.15. תחומי אחריות – המזמין :

2.1.15.1. להלן מרכיבי העבודה תכולתה ותחומי אחריות של המזמין:

2.1.15.1.1. קבלת אישור סופי מבעל הנכס ואישורי כניסה להתקנה ולהנחה של תשתיות
תמסורת במתחם האתרים הנדרשים ואתרי הממסר.
2.1.15.1.2. קבלת אישור מבעל הנכס/מהיזם לביצוע סקר להקמת העורק ופריסת הציוד בנכס
2.1.15.1.3. אספקת של נקודות חשמל במתקני המצלמות על פי המפורט.
2.1.15.1.4. תשלום של אגרות והיטלים (במידה ונדרשות) לקבלת ההיתר מהרשות המקומית.
 

כל הזכויות שמורות מיטרג בעמ. ©2019, | המשנה 13 תל אביב | 972-3-5462568